ZAPRASZAMY na rodzinny przejazd na rolkach, wrotkach i hulajnogach – „Dla Biało- Czerwonej”

ZAPRASZAMY na imprezę „Dla Biało-Czerwonej” – rodzinny przejazd na rolkach, wrotkach i hulajnogach 2 maja 2022 r. w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Impreza odbędzie się w ramach XXXIX edycji projektu Młodzież pamięta® w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Praktyczne informacje: Zbiórka uczestników przejazdu 2 maja b.r. o godzinie 12:00 na podwórku Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.Dla uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy, karty […]

Zadwórze – listy żołnierzy uczestników bitwy – publikowane po raz pierwszy !!!

W publikacji Grzegorza Hetnara i Stanisława M. Jankowskiego pt. „Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile” wydanej przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” (sfinansowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) znajdują się listy żołnierzy, którzy przeżyli bitwę pod Zadwórzem, tych, którzy polegli oraz tych, których udział jest niepotwierdzony. Wieloletnia praca archiwalna p. Grzegorza Hetnara umożliwiła identyfikację (choć jeszcze nie w pełni) bohaterów tamtej bitwy, ich rodzinom dała satysfakcję a nam wszystkim umożliwiła ich zapamiętanie oraz oddanie im czci za ofiarę z życia, jaką złożyli w obronie narodu i odradzającego się państwa polskiego.

Jeżeli Państwo dysponują materiałami dotyczącymi żołnierzy z Zadwórza, proszę o kontakt z autorem Grzegorzem Hetnarem – adres email g.hetnar@gmail.com

Pobierz listy

102. rocznica deklaracji wersalskiej z 3 czerwca 1918 r.

W trakcie drugiej konferencji sojuszniczej w Wersalu, rządy sprzymierzonych w I wojnie światowej przeciwko Niemcom i ich sojusznikom: Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch ogłosiły tzw. deklarację wersalską, informując, że jej sygnatariusze popierają 13. punkt z deklaracji Prezydenta USA W. Wilsona.

13. „Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową”   
z Deklaracji Prezydenta  Stanów Zjednoczonych W. Wilsona

Prezydent USA Woodrow Wilson

 

Pomiędzy tymi dwoma dokumentami była jednak pewna subtelna różnica. Deklaracja wersalska nie ograniczała pojęcia Polski jedynie do ziem etnicznie polskich. Dla patriotycznych polityków polskich był to znaczący krok, na niełatwej drodze prowadzącej do odzyskania upragnionej niepodległości.

Poza szeroką działalnością propagandową i polityczną rozwijała się Armia Polska we Francji. Fakt organizacji siły militarnej, działającej we współpracy z rządem francuskim z pewnością wzmocnił jawne i tajne działania polskiej dyplomacji. Premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch wspólnie stwierdzili 3 czerwca 1918 r., iż ustanowienie zjednoczonego i niepodległego Państwa Polskiego z wolnym dostępem do morza, stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania porządku prawnego w powojennej Europie.

Komitet Narodowy Polski w Paryżu 1918. Siedzą od lewej: Maurycy Zamoyski, Roman Dmowski, Erazm Piltz, stoją Stanisław Kozicki, Jan Emanuel Rozwadowski, Konstanty Skirmunt, Franciszek Fronczak, Władysław Sobański, Marian Seyda, Józef Wielowieyski

Deklaracja ta była wynikiem skutecznych działań dyplomatycznych prowadzonych przez Romana Dmowskiego i Komitet Narodowy Polski, który od jesieni 1917 r. uznawany był przez mocarstwa alianckie za oficjalną reprezentację Polski na arenie międzynarodowej. W szeregach KNP dominowali przedstawiciele kół konserwatywnych i narodowo-demokratycznych. Warto zwrócić uwagę na przemianę ukierunkowania tendencji myśli politycznej endecji, która wyzwoliła się z zależności od Rosji i nawiązała współpracę z zachodnimi państwami Ententy. Od polityki zakładającej plan zjednoczenia wszystkich ziem polskich pod berłem rosyjskiego cara, przeszli endecy do realizacji postulatu odbudowy niepodległego państwa polskiego. Roman Dmowski proponował w rozmowach dyplomatycznych, aby zachodni alianci przyjęli za cel wojenny, rozbicie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, tak aby narody uciskane przez Habsburgów, miały możliwość wybicia się na niepodległość. Oczywiście, nie można nie wspomnieć o czynie Legionów Polskich, a następnie walk o granice, szczególnie z Ukraińcami i bolszewikami. Na sukces złożyło się wiele czynników, w tym niewątpliwie korzystna koniunktura w polityce międzynarodowej. Paradoksalnie w okresie PRL-u, historycy służący ówczesnemu reżimowi, a na pewno posłuszni jego promoskiewskiej doktrynie, utrzymywali, iż niepodległość przyniosła Polsce…rewolucja bolszewicka. Zapewne z takimi sądami nadal spotkać się można za wschodnią granicę III Rzeczypospolitej, jednak w kraju należą obecnie do odosobnionych.

Tekst Artur Jachna

Jako fotografia wyróżniająca
od lewej: David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson.

524. rocznica Statutów Piotrkowskich

Piotrków Trybunalski jest miastem, w którym zaczęła się historia nowożytna polskiego parlamentaryzmu. W trakcie obrad pierwszego sejmu uchwalono konieczne podatki i potwierdzono dotychczasowe przywileje szlacheckie.

Król Jan Olbracht (ur. 1459 – zm. 1501), rys. Artur Jachna

Trzy lata później, tj. w 1496 r., król Jan Olbracht zwołał kolejny sejm. Monarcha poszukiwał środków na wojska zaciężne, potrzebne do wyprawienia się przeciwko Turcji. Sejm odmówił jednak uchwalenia wystarczających na ten cel funduszy, godząc się jedynie, aby w wyprawie na Mołdawię, wzięło udział pospolite ruszenie szlacheckie. Panujący Jagiellon zjednał sobie doraźnie szlachtę, ustalając korzystne dla tego stanu regulacjP prawne. 26 maja 1496 r. wydał na tymże sejmie, tzw. Statuty piotrkowskie, które weszły w życie 1 czerwca tegoż roku.

Poniżej przytaczam w formie cytatów przykładowe ustanowione na sejmie w Piotrkowie, przepisy prawne wraz z komentarzami.

„O wolnej żegludze na rzekach. Postanowiliśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego, w górę i na dół, z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla wszystkich ludzi jakiegokolwiek stanu, zakazując wszelkie przeszkody i cła”. Oznaczało to ustanowienie wolnego spławu rzecznego (co wiązało się z zakazem budowania tam rybackich). Zwolniono też zboże płynące do Gdańska z obowiązującego dotychczas na rzecz Torunia prawa składu, a towary własnej produkcji lub zakupione na tzw. użytek własny (w praktyce było to niesprawdzalne) przez szlachtę zwolniono z cła.

„O synach kmiecych. Dalej, zaradzając dowolności młodzieży plebejskiej, jak i opuszczeniu dóbr, postanowiliśmy, aby tylko jeden syn ze wsi od ojca mógł odchodzić do służby, a szczególnie do nauki albo do rzemiosła”. Stanowiło to ograniczenie prawa chłopów do opuszczania wsi i zmiany zawodu, co było możliwe tylko na podstawie „listu wyzwoleńczego” pana feudalnego. Jeśli syn chłopski był jedynakiem, to nie mógł opuścić wsi. Uproszczono też procedury sądowe w procesach o zbiegłych poddanych.

„Zakaz wychodzenia z Królestwa w porze żniw. Ponieważ liczni mężczyźni i kobiety z ziem mazowieckich i innych ziem Królestwa Polskiego w czasie żniw zwykli udawać się do Śląska i Prus, skutkiem czego w ziemiach polskich niełatwo dostać robotników i służby, przeto zarządzamy, aby wszyscy tacy przez władze byli zatrzymywani i oddawani do robót ziemianom [szlachcie]”. Mamy tutaj przykład ograniczenia wolności zatrudnienia i przemieszczania się, które to przepisy uderzały najbardziej w wiejską ludność bezrolną.

„Zakaz posiadania dóbr ziemskich przez mieszczan i plebejów. Dalej postanawiamy, że mieszczanom i plebejuszom nie wolno dóbr ziemskich kupować, dzierżawić lub posiadać, a to dlatego, że oni posiadając takie dobra, zwykli szukać sposobności uwolnienia się od wypraw wojennych. A którzy już weszli w posiadanie dóbr ziemskich, mają je do pewnego czasu sprzedać, pod karą”. Przywilej ten ograniczał swobodę nabywania wyjątkowego w systemie feudalnym dobra, jakim były majątki ziemskie. To właśnie posiadanie folwarków wraz z podległymi władzy panów chłopami, dawało szlachcie wyjątkową przewagę nad innymi stanami w Rzeczypospolitej. Mieszczanom nie wolno było obejmować urzędów. Ograniczono też znacząco dostęp do wyższych godności kościelnych, dla osób urodzonych poza stanem szlacheckim.

Szlachta uzyskała w zamian za poparcie wyprawy przeciwko Turcji wiele korzyści, które okazały się trwałe. Poza potwierdzeniem Statutów nieszawskich, stan szlachecki otrzymał daleko idące w skutkach prawno-ekonomicznych przywileje. Polskie wysiłki militarne w Mołdawii okazały się z kolei marne w skutkach. Do dzisiaj historycy spierają się o rozmiary klęski. Odchodzi się jednak od dawnej opinii iż „za króla Olbrachta wyginęła szlachta”, wiążąc ją raczej z atakami zagonów tatarskich na ziemie polskie, występujące w ciągu kilku następnych lat.

Tekst Artur Jachna

65. rocznica sformalizowania militarnej konfrontacji Wschodu z Zachodem

W końcowym etapie II wojny światowej, na mocy ustaleń pomiędzy przywódcami wielkich mocarstw, wytyczone zostały powojenne strefy wpływów. Na tej politycznej podstawie oraz praktyce polityki faktów dokonanych, obszar Europy Środkowo-Wschodniej znalazł się pod władaniem partii politycznych, kontrolowanych przez Moskwę. Opór środowisk niepodległościowych wszędzie był bezwzględnie zwalczany, a ich znaczenie stosunkowo szybko zmniejszało się do zaledwie symbolicznego wymiaru. Terror i stalinowska propaganda obejmowały niemal wszystkie dziedziny życia. Oparta na strachu tzw. „demokracja ludowa”, rękami swoich funkcjonariuszy, poszukiwała wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, przeciwników faktycznych i wyimaginowanych. Szczególne miejsce pozostawiono służbom mundurowym, a zwłaszcza wojsku, w którego szeregach znajdowało się miejsce także dla sowieckich oficerów.

 

W 1949 r. państwa Europy Zachodniej rozpoczęły militarną integrację m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, tworząc Pakt Północnoatlantycki NATO. ZSRS dysponował znacznymi siłami zbrojnymi oraz bronią atomową, co budziło zaniepokojenie rządów państw zachodnich. Obawiano się eksportu komunizmu – docelowo na skalę globalną. Istotną rolę w Europie odgrywał wtedy problem niemiecki, rozwiązany na czas czterech dekad, poprzez podział Niemiec na wschodnie i zachodnie. Zapewne bieg wydarzeń zadziałał mobilizująco na mocodawców bloku wschodniego. Wciąż narastający konflikt zimnowojenny, doprowadził do podpisania sześć lat później porozumienia wojskowego, zawartego pod moskiewską kuratelą.

Wstępnych ustaleń dokonano na przełomie listopada i grudnia 1954 r. w Moskwie w trakcie „konferencji krajów europejskich w sprawie zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie”. Osiem delegacji spotkało się ponownie w Warszawie. Obrady trwały od 11 do 14 maja 1955 r. W ostatnim dniu przywódcy Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRS podpisali sojusz polityczno-wojskowy. Został on określany jako Układ Warszawski, który miał obowiązywać 20 lat. W 1975 r. został przedłużony na 10, a w 1985 r. na następne 20. Układ stanowił uzupełnienie licznych traktatów dwustronnych obowiązujących państwa satelickie wobec Związku Sowieckiego. W treści paktu sporo było mowy o „konsultacjach” a także o udzieleniu pomocy w wypadku napaści na któreś z państw. Przykładem praktycznym decyzji kierownictwa Układu Warszawskiego, była inwazja na Czechosłowację w 1968 r., gdy Czesi i Słowacy próbowali nieco zliberalizować i zdemokratyzować panujący ustrój polityczny.

Państwa Układu Warszawskiego były całkowicie podporządkowane Związkowi Sowieckiemu, zarówno pod względem politycznym, jak i militarnym. Prowadzono wspólne ćwiczenia wojskowe, które były demonstracją siły „ludowych” armii, a były skierowane nie tylko względem państw NATO (przygotowania do działań ofensywnych), ale w znacznej mierze wymierzone zostały przeciwko narodom państw podporządkowanych sowietom. Istnienie Układu Warszawskiego sankcjonowało również istnienie baz wojsk sowieckich znajdujących się na terenach większości państw członkowskich. Generalnie państwa podległe ZSRS, były wyjątkowo mocno uzależnione od moskiewskich decyzji w zakresie prowadzonej przez nie polityki zagranicznej oraz obronności. Skończyło się to wraz z przemianami demokratycznymi i upadkiem komunizmu w krajach Europy środkowej i wschodniej, a formalne rozwiązanie Układu Warszawskiego nastąpiło 1 lipca 1991 r. w Pradze.

Tekst: Artur Jachna. Wykorzystano zeskanowane znaczki pocztowe ze zbiorów autora.

Na zdjęciu wyróżniającym artykuł przywódcy krajów uczestniczących w Układzie Warszawskim (29 maja 1987). Od lewej do prawej: Gustaw Husak (Czechosłowacja), Teodor Żiwkow (Bułgaria), Erich Honecker (NRD), Michaił Gorbaczow (ZSRR), Nicolae Ceausescu (Rumunia), Wojciech Jaruzelski (PRL), Janos Kadar (Węgry).

Bundesarchiv, Bild 183-1987-0529-029 / CC-BY-SA 3.0