Wprowadzone przez Redaktor

524. rocznica Statutów Piotrkowskich

Piotrków Trybunalski jest miastem, w którym zaczęła się historia nowożytna polskiego parlamentaryzmu. W trakcie obrad pierwszego sejmu uchwalono konieczne podatki i potwierdzono dotychczasowe przywileje szlacheckie. Trzy lata później, tj. w 1496 r., król Jan Olbracht zwołał kolejny sejm. Monarcha poszukiwał środków na wojska zaciężne, potrzebne do wyprawienia się przeciwko Turcji. Sejm odmówił jednak uchwalenia wystarczających na ten cel funduszy, godząc się jedynie, aby w wyprawie […]

Podróż w świat heraldyki. 1. Zamiast wstępu

Heraldyka należy do nauki pomocniczych historii (NPH). Są  to dziedziny wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki. Są niezbędne do zrozumienia źródeł, z których korzysta historyk i wiązane bezpośrednio z metodami badań historycznych.

Ksiądz Stanisław Stojałowski – orędownik galicyjskich chłopów

Wspominać z czasów minionych należy nie tylko osoby bliskie nam rodzinnie oraz postaci historyczne z nominacji „urzędowej” – ustanowionych władców dawnego świata (np. królów, prezydentów, generałów itp.). Uważam, że pamięć należna jest także tym, którzy wyróżnili się swoją oddolną działalnością publiczną, szczególnie jeśli kierowały nimi ambitne cele, trudne dla wielu współczesnych do wyobrażenia, nie wspominając już o ewentualnej realizacji. Ci wyprzedzający w swoich […]

Szlakami AK w Małopolsce

Upływ czasu i działania ludzkie wszędzie pozostawiają swoje piętno. Niektóre miejsca nabierają szczególnej wagi dla tradycji kulturowych, poprzez zapamiętane i upowszechnione informacje na temat istotnych dla społeczności wydarzeń historycznych, które tam się dokonały. Zebrane w szlaki dowodzą ciągłości i sensu wyborów dokonywanych przez poprzednie pokolenia. Przykładem mogą być tutaj trasy historyczne, chociażbyopracowany przed kilku laty w ramach działań Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC” szlak Powstania […]

65. rocznica sformalizowania militarnej konfrontacji Wschodu z Zachodem

W końcowym etapie II wojny światowej, na mocy ustaleń pomiędzy przywódcami wielkich mocarstw, wytyczone zostały powojenne strefy wpływów. Na tej politycznej podstawie oraz praktyce polityki faktów dokonanych, obszar Europy Środkowo-Wschodniej znalazł się pod władaniem partii politycznych, kontrolowanych przez Moskwę. Opór środowisk niepodległościowych wszędzie był bezwzględnie zwalczany, a ich znaczenie stosunkowo szybko zmniejszało się do zaledwie symbolicznego wymiaru. Terror i stalinowska propaganda obejmowały niemal wszystkie dziedziny […]